Anna Szymanska MKS Legal

Anna Szymańska

Anna Szymańska

radca prawny

e-mail: a.szymanska@mkslegal.pl

tel.: +48 601 349 562

Współpracownik kancelarii. Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Mec. Szymańska zdobywała doświadczenie w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym współpracując z kancelarią prawną Gide Loyrette Nouel. Związana była również ze spółką Telewizja Polska S.A.

Mec. Szymańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką podyplomowego Studium zamówień publicznych organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego.

Mec. Szymańska zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zawieraniem i wykonywaniem kontraktów handlowych, prawem pracy oraz prawem zamówień publicznych. Mec. Szymańska reprezentuje również klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

Mec. Szymańska posiada znaczące doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych na dostawy i usługi, obejmujące doradztwo przy ponad 200 postępowaniach przetargowych. Specjalizuje się w przeprowadzaniu zamówień publicznych (roboty budowlane) w zakresie inwestycji kubaturowych, liniowych i drogowych. Reprezentuje także klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z wykonaniem umów o zamówienie publiczne, posiada także doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy. Prowadziła także szkolenia z zakresu problematyki prawa zamówień publicznych dla pracowników organów administracji publicznej.

Mec. Szymańska posiada istotne doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Świadczy bieżące, kompleksowe doradztwo prawne na rzecz klientów korporacyjnych, jednostek administracji publicznej oraz osób fizycznych dotyczące w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę, kształtowania treści takich umów, wszelkich umów akcesoryjnych (przykładowo umów o zakazie konkurencji). Doradzała w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika, restrukturyzacji zatrudnienia, przejęć pracowniczych w ramach reorganizacji zakładów pracy. Posiada doświadczenie w doradztwie dotyczącym optymalizacji zatrudnienia kadry kierowniczej. Występuje także w imieniu klientów przed ZUS i sądami pracy w sprawach ubezpieczeniowych. W zakresie indywidualnego prawa pracy uczestniczyła w szczególności w restrukturyzacjach zatrudnienia w Telewizji Polskiej S.A. W zakresie zbiorowego prawa pracy tytułem przykładu uczestniczyła w koordynacji procesu przekształcenia jednostki sektora finansów publicznych w spółkę z o.o. w zakresie kontaktów ze związkami zawodowymi jednostki oraz świadczyła bieżące doradztwo prawne na rzecz jednego z ogólnopolskich związków zawodowych branży medycznej.

Biegle włada językiem angielskim oraz francuskim.

Specjalizacje:

  • Prawo zamówień publicznych – zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparciem zamawiających i wykonawców w procesie przetargowym, a także wykonywaniem zawartych umów o zamówienie publiczne, jak również reprezentacją klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)
  • Prawo pracy – indywidualne i zbiorowe prawo pracy, sądowe i pozasądowe spory prawno – pracownicze, kontakty ze związkowymi i pozazwiązkowymi przedstawicielstwami pracowników, doradztwo dotyczące pracowniczej własności intelektualnej, kwestie dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych, zawieranie kontraktów menedżerskich,
  • Prawo cywilne i handlowe – zagadnienia dotyczące realizacji kontraktów handlowych (w tym związanych z robotami budowlanymi);
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.