Współpraca z MKS, zasady

Kancelaria oferuje pełną elastyczność w zakresie wyboru modelu współpracy.

Świadczymy stałą obsługę prawną, doraźne usługi prawnicze, a także wspieramy określone projekty biznesowe.

Współpraca z Kancelaria HMK Legal jest elastyczna. Pomoc prawna może być świadczona w siedzibie Klienta, innych miejscach przez niego wskazanych, w siedzibie Kancelarii oraz na odległość za pośrednictwem telekonferencji lub poczty elektronicznej. Model współpracy Kancelarii i jej Klienta musi być dostosowany do potrzeb Klienta oraz odpowiednio dopasowany organizacyjnie do jego przedsiębiorstwa. Właściwy model współpracy powinien być również efektywny kosztowo. Dlatego też jesteśmy w pełni elastyczni w zakresie ustalania zasad współpracy oraz w pełni otwarci w tym zakresie na dyskusję z Klientem.

Stała obsługa prawna

Model ten zakłada utrzymywanie stałego kontaktu przez przedstawicieli Klienta i Kancelarii. Jest korzystny dla obu stron – dla Kancelarii, która poznaje specyfikę pracy Klienta, dzięki czemu łatwiej jest jej świadczyć usługi oraz dla Klienta, który zyskuje prawników zorientowanych w poszczególnych sferach działalności firmy i dzięki temu lepiej rozumiejących jej potrzeby prawne. Podstawową zaletą tego modelu jest możliwość przejmowania inicjatywy w zakresie obsługi prawnej przez prawników Kancelarii, którzy bazując na wiedzy o przedsiębiorstwie sami proponują określone działania prawne lub też ostrzegają przed dostrzeżonymi ryzykami prawnymi. Współpraca w ramach modelu stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa jest zwykle rozliczana w oparciu o miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące określoną ilość godzin usług prawniczych.

Obsługa prawna projektu biznesowego lub inwestycyjnego

Model przewiduje zawarcie umowy o obsługę prawną określonego przedsięwzięcia biznesowego lub inwestycyjnego. Zaletą dla Klienta jest możliwość precyzyjnego zabudżetowania kosztu obsługi prawnej określonego przedsięwzięcia, co jest przydatne przy analizie jego opłacalności. Model ten sprawdza się w przypadku przedsięwzięć, co do których istnieje względna pewność co do możliwości i czasu ich realizacji oraz możliwość wyspecyfikowania zamkniętego katalogu potrzebnych działań prawnych. Obsługa prawna projektu biznesowego lub inwestycyjnego jest zwykle prowadzona w oparciu o stałe, z góry określone wynagrodzenie, które może być wypłacane Kancelarii w częściach.

Doraźne wsparcie prawne

Kancelaria oferuje możliwość zawarcia umowy na świadczenie doraźnej pomocy prawnej. Umowa taka określa warunki kierowania zleceń prawnych przez Klienta, zasady ich przyjmowania przez Kancelarię oraz zasady i warunki świadczenia usług. Zawarcie oraz obowiązywanie umowy nie generuje kosztów dla Klienta. Wynagrodzenie jest należne Kancelarii dopiero po uruchomieniu przez Klienta lub zrealizowaniu przez Kancelarię określonego zlecenia prawnego.

Obsługa prawna sporu sądowego

Specyfika tego modelu współpracy jest zbliżona do obsługi prawnej projektu biznesowego lub inwestycyjnego (zob. powyżej). Różnica sprowadza się w do konstrukcji wynagrodzenia Kancelarii, które zwykle składa się z części stałej oraz części uzależnionej od rzeczywistego (niemożliwego z góry do określenia) nakładu pracy Kancelarii – np. ilości rozpraw sądowych, które wyznaczone zostaną w toku postępowania sądowego.

Windykacja należności

Klientom stale współpracującym z Kancelarią oferujemy możliwość prowadzenia sądowych postępowań w sprawie windykacji należności bez wynagradzania Kancelarii do czasu uzyskania wyroku sądu I instancji. Po uzyskaniu wyroku, wynagrodzeniem należnym Kancelarii są koszty zastępstwa prawnego zasądzone na rzecz Klienta w wyroku sądowym.

Premia za sukces

Kancelaria przewiduje możliwość określenia części swojego wynagrodzenia za realizację zlecenia jako premia za sukces.