Energetyka i infrastruktura

Energetyka i infrastruktura

Doświadczenie naszych prawników pozwala nam na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów działających w sektorach energetycznych oraz infrastruktury. Zagadnienia energetyczne dotyczą zarówno doradztwa w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii. Zespół Kancelarii, składa się z prawników, posiadających bardzo dobre doświadczenia w świadczeniu usług prawnych dla największych przedsiębiorstw energetycznych działających na polskim rynku w sektorach gazu ziemnego, energii elektrycznej, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się w szczególności:

 • Bieżące wsparcie prawne
  • doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych z zakresu prawa energetycznego,
  • obsługa korporacyjna przedsiębiorstw z branży energetycznej uwzględniająca specyfikę branży, opracowywanie regulacji wewnątrzkorporacyjnych (regulaminy: zawierania umów, udzielania zamówień itp.),
  • pełne wsparcie prawne na każdym etapie  rozwijania projektów budowy farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, w tym przeprowadzenie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę,
  • wsparcie prawne w trakcie realizacji nowych  inwestycji oraz podczas ich modernizacji,
  • pomoc w opracowywaniu programów zgodności.
  • kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów zagranicznych i podmiotów krajowych związane z realizacją inwestycji energetycznych (w tym w odnawialne źródła energii),
  • doradztwo w procesie opracowywania taryf,
  • pomoc prawna w procedurach uzyskiwania koncesji – przygotowywanie i opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na wytwarzanie paliw lub energii, przesyłanie lub dystrybucji paliw lub energii, obrót paliwami lub energią oraz magazynowanie paliw,
  • audyty prawne w zakresie stosowania przepisów   prawa energetycznego oraz ustaw i aktów wykonawczych powiązanych,
  • doradztwo w procesach fuzji, przejęć i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
  • wsparcie prawne w procesie afiliacji klientów   na towarowej giełdzie energii,
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną (także w kontekście prawa wspólnotowego).
 • Reprezentacja
  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym reprezentacja w toku procesu uzyskiwania koncesji energetycznych i innych zezwoleń,
  • pomoc prawna w zakresie sporów o warunki przyłączenia do sieci,
  • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach antymonopolowych,
  • reprezentacja w sporach sądowych związanych ze stosowaniem prawa energetycznego,
  • reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, innymi sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
 • Umowy
  • opracowywanie umów sprzedaży energii, paliw ciekłych i gazowych, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i gazu, umów o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych, handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia itp.,
  • negocjowanie umów o przyłączenie,
  • analizy oraz audyty zawartych umów w celu identyfikacji ryzyk prawnych i biznesowych.
  • Regulacje wewnętrzne,