Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno dla zamawiających jak i podmiotów startujących w przetargach (wykonawców) w toku przygotowania i przeprowadzania procesu zakupowego oraz w czasie realizacji zawartej umowy. Zamawiającym oferujemy nasze usługi w zakresie organizacji procesu zakupowego – na bazie przeprowadzanych analiz projektujemy efektywne procedury zakupowe oraz wdrażamy je w przedsiębiorstwach naszych klientów.

 • Zamawiającym oferujemy
  • analizę przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia,
  • opracowanie (lub sprawdzenie) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i pozostałej dokumentacji postępowania,
  • opracowanie (lub sprawdzenie) wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • w procedurach o dużej wartości – doradztwo w zakresie wyboru właściwej strategii prowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwego przygotowania przeprowadzenia postępowania,
  • wsparcie prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji postępowania,
  • redagowanie, opiniowanie lub sprawdzanie korespondencji w toku postępowania,
  • wsparcie prawne w zakresie badania i oceny ofert.
 • Nasza oferta dla Zamawiających obejmuje również:
  • Pomoc prawną w zakresie organizacji procedur prawa zamówień publicznych:
  • opracowywanie wewnętrznych regulacji zakupowych (regulaminy udzielania zamówień, instrukcje zakupowe, polityki i strategie zakupowe),
  • opracowywanie wzorów dokumentów,
  • audyty procedur udzielania zamówień obowiązujących u zamawiającego.
  • Zastępstwo prawne w zakresie procedur Prawa Zamówień Publicznych:
  • kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w imieniu zamawiającego,
  • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień.
  • reprezentację zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami okręgowymi.
 • Wykonawcom oferujemy:
  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem naruszenia zasad uczciwej konkurencji przez zamawiającego oraz innych zapisów dyskryminujących lub mogących mieć wpływ na ocenę oferty wykonawcy,
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • doradztwo przy sporządzaniu ofert,
  • doradztwo dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sprawdzanie ofert pod kątem spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego,
  • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców,
  • wsparcie prawne w toku rokowań prowadzonych w negocjacyjnych trybach zamówień publicznych,
  • redagowanie (lub sprawdzanie) korespondencji kierowanej do zamawiającego w toku postępowania,
  • pomoc prawną na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie (lub sprawdzanie) informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechaniu przez zamawiającego czynności do której był on zobowiązany (odpowiednik instytucji „protestu”),
  • sporządzanie odpowiedzi na wniesione środki ochrony prawnej,
  • analizę ryzyk prawnych zawartych umów,
  • analizę dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • obsługę prawną sporów powstałych po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • analizę zasadności wnoszenia oraz sporządzanie (lub sprawdzanie) odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu okręgowego,

reprezentację wykonawców w procedurach odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym.